www.asbestinventarisatie-experts.nl Alles over asbestinventarisatie en de kosten daarvan
 • Heeft u een oudere woning, bedrijfspand of schuur (voor 1994) en wilt/moet u asbest laten verwijderen?

 • Of gaat u een verbouwing of sloopwerk uitvoeren en is er een redelijk vermoeden dat er asbest aanwezig is?

 • Dan bent u VERPLICHT om een asbestinventarisatie uit te voeren. Zonder inventarisatierapport mag asbest NIET verwijderd worden.

 • Een asbestinventarisatie mag alleen uitgevoerd worden door SC-540 gecertificeerde bedrijven

 • De genomen monsters worden gecontroleerd op de aanwezigheid van asbest

 • Uiteindelijk resulterend in een asbestinventarisatierapport (type A,B, G of O)

 • Op basis van het asbestinventarisatierapport mag het asbest verwijderd worden.

Risicoklassen asbest

In 2006 zijn bepaalde wijzigingen van kracht geworden met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's van asbest.

De belangrijkste wijziging betreft het toekennen van zogenaamde risicoklassen van blootstelling bij het verwijderen van asbesthoudende materialen.

Door het SC-540 - gecertificeerde asbestinventarisatiebedrijf wordt een risicobeoordeling gemaakt (asbestbronnen worden ingedeeld in risicoklassen). De resultaten worden opgenomen in het asbestinventarisatierapport. Voor het bepalen van de risicoklasse wordt gebruik gemaakt van het door TNO ontwikkelde SMART-systeem.

Hoe hoger de risicoklasse des te meer veiligheidsmaatregelen dienen er getroffen te worden.

Hieronder volgt een summiere beschrijving van de risicoklassen:

verboden toegang asbest

Risicoklasse 1

We spreken van risicoklasse 1 indien bij verwijdering de grenswaarde van 0,01 vezel per kubieke centimeter lucht niet wordt overschreden.

Het betreft intacte, hecht gebonden asbestmaterialen die zonder breuk te verwijderen zijn.

Preventieve maatregelen bij verwijdering asbesthoudende materialen vallend in risicoklasse 1

 • Tijdens de werkzaamheden moet toezicht gehouden worden op het asbestgehalte in lde lucht (er zal in de lucht op gezette tijden moeten worden gemeten, afhankelijk van de eerste risicobeoordeling). De metingen worden uitgevoerd in overeenstemming met overheidsregeling NEN 2939
 • De metingen moeten worden uitgevoerd door iemand die voldoende deskundigheid bezit. De analyses moeten door een laboratorium worden uitgevoerd dat de juiste apparatuur en ervaring heeft. De resultaten moeten getoetst worden aan de grenswaardes
 • Bij overschrijding van de grenswaardes dienen doeltreffende maatregelen te worden genomen om de concentratie terug te brengen tot onder de grenswaarde. Medewerkers dienen in een dergelijk geval de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Werknemers moeten doeltreffend zijn voorgericht
 • De concentratie asbeststof moet zo laag mogelijk worden gehouden
 • Na voltooiing van de werkzaamheden dient een visuele eindinspectie te worden gehouden.

Risicoklasse 2

Voor asbest dat in deze hogere risico-categorie valt, ofwel meer dan 0,01 vezel per m3 centimeter echter minder dan 1 vezel per m3 centimeter geldt dat preventieve maatregelen genomen moeten worden zoals deze staan vermeld in Certificatieschema SC-530.

Slopen van gebouwen

Preventieve maatregelen bij verwijdering asbesthoudende materialen vallend in risicoklasse 2

 • Preventieve maatregelen zoals vermeld bij risicoklasse 1 en aanvullend de volgende maatregelen:
 • Werkplan waarin de werkzaamheden beschreven zijn dient op de locatie aanwezig te zijn
 • Verplicht gebruik van passende ademhalingsbeschermingsmiddelen met P3-kwaliteit door medewerkers  inclusief beschermende kleding. Deze kleding moet na gebruik als asbesthoudend worden behandeld en weggegooid worden dan wel gereinigd worden door een gespecialiseerde wasserij
 • Op de werkplek geldt een rookverbod, alsmede een eet- en drinkverbod. Tevens moet een was- en doucheruimte aanwezig zijn.
 • Arbeidsgezondheidskundig toezicht dient ter beschikking worden gesteld aan de werknemer. Eens per 3 jaar moet er een medisch onderzoek plaatsvinden.
 • Van iedere werknemer dient in een persoonlijk register aantekening gehouden te worden van de hoogte en de duur van de blootstelling en van de aard van het werk.
 • Deze gegevens dienen opgeslagen te worden
 • Na afloop van de asbestwerkzaamheden dient een eindbeoordeling plaats te vinden bestaande uit een visuele inspectie en een eindmeting conform NEN 2990 en dient uitgevoerd te worden door een door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd laboratorium.
Het verwijderen van asbest

Risicoklasse 3

Over risicoklasse 3 spreken we indien de luchtconcentratie tijdens verwijdering meer bedraagt dan 1 vezel per kubieke centimeter. Het betreft dan voornamelijk niet-hechtgebonden (amfibool bevattend) asbest spuitasbest isolatie en brandwerend board.

Zoals eerder vermeld geldt in een dergelijk geval een verzwaard regime. Ook de eindbeoordeling is zwaarder en zelfs in aangrenzende ruimten dienen metingen te worden uitgevoerd.

Preventieve maatregelen bij verwijdering asbesthoudende materialen vallend in risicoklasse 3

 • Preventieve maatregelen zoals vermeld bij risicoklasse 1 en risicoklasse 2 en aanvullend de volgende maatregelen:
 • De eindbeoordeling moet tevens uitgevoerd worden in de ruimten grenzend aan de ruimte waarin het asbesthoudend materiaal is verwijderd.
 • In oudere woningen (voor 1994) zitten vaak asbesthoudende materialen

 • Ook zijn veel rioleringsbuizen nog van asbest

 • Nog miljoenen m2 asbesthoudend golfplaat in Nederland

 • Wilt u asbest laten verwijderen? Dan moet er eerst een asbestinventarisatie uitgevoerd worden

 • Licht destructief onderzoek ten behoeve van bemonstering

 • Onderzoek van monsters door laboratorium

 • Onderzoek- en analyseresultaten samen vormen het asbestinventarisatierapport

 • Asbest verwijderen op basis van asbestinventarisatierapport

 • Alleen SC-530 gecertificeerde bedrijven mogen asbest verwijderen

 • Verpakken van asbest belangrijk onderdeel van proces