www.asbestinventarisatie-experts.nl Alles over asbestinventarisatie en de kosten daarvan
 • Heeft u een oudere woning, bedrijfspand of schuur (voor 1994) en wilt/moet u asbest laten verwijderen?

 • Of gaat u een verbouwing of sloopwerk uitvoeren en is er een redelijk vermoeden dat er asbest aanwezig is?

 • Dan bent u VERPLICHT om een asbestinventarisatie uit te voeren. Zonder inventarisatierapport mag asbest NIET verwijderd worden.

 • Een asbestinventarisatie mag alleen uitgevoerd worden door SC-540 gecertificeerde bedrijven

 • De genomen monsters worden gecontroleerd op de aanwezigheid van asbest

 • Uiteindelijk resulterend in een asbestinventarisatierapport (type A,B, G of O)

 • Op basis van het asbestinventarisatierapport mag het asbest verwijderd worden.

Asbest mag alleen verwijderd worden op basis van een asbestinventarisatie rapport.
Asbest mag alleen verwijderd worden op basis van een asbestinventarisatie rapport.

Het verwijderen van asbest

Asbestsanering alleen door SC-530 gecertificeerde bedrijven en alleen door gecertificeerde medewerkers

Indien het vereiste asbestinventarisatie rapport aanwezig mag het asbest verwijderd worden. Hierbij is het rapport van het asbestinventarisatiebureau leidend: Hoe groter de aangegeven risico's zijn, des te zwaarder moeten de veiligheidsmaatregelen zijn die door het asbestverwijderingsbedrijf genomen moeten worden. 

Het verwijderen van asbest is een specialistisch werk dat hoge eisen stelt aan procedures, medewerkers en apparatuur.

Sloopmelding

Voordat een gebouw gesloopt of gerenoveerd mag worden dient een sloopmelding te worden gedaan richting de gemeente. Indien een sloopmelding wordt gedaan voor de sloop of renovatie van een gebouw of object met een bouwjaar van voor 1994 dan dient de sloopmelding vergezeld te gaan van een asbestinventarisatie rapport.

SC-530 gecertificeerde bedrijven

Alleen bedrijven die SC-530 gecertificeerd zijn mogen asbest verwijderen. De medewerkers die de asbest werkzaamheden gaan uitvoeren dienen tevens persoonlijk gecertificeerd zijn en wel conform de SC-520 Deskundig Asbestverwijderaar (DAV) certificering.

Omwonenden van asbestsanering

Een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf zorgt ervoor dat zo min mogelijk asbestvezels in de omgeving komen. Omwonenden lopen daarom bijna geen risico. Op de werkplek zelf zijn de risico’s relatief het grootst. Medewerkers van een asbestverwijderingsbedrijf komen bijna dagelijks met asbest in aanraking. Daarom dragen zij beschermende kleding.

Asbest afschermen

Gecertificeerde bedrijven kunnen asbest ook afschermen. Bijvoorbeeld met een luchtdichte wand of een luchtdicht verlaagd plafond. Dit lost het probleem van de asbest niet op, maar verschuift de oplossing naar een later tijdstip.

(bron: www.rijksoverheid)

asbest buizen verpakken
Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) is alleen voor gecertificeerde asbestbedrijven toegankelijk.
Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) is alleen voor gecertificeerde asbestbedrijven toegankelijk.

Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) is verplicht

Per 1 maart 2017 zijn asbest-gerelateerde partijen als opdrachtgevers, asbestinventarisatiebureaus en asbestsaneerders en verplicht om per geografische locatie de bevindingen vast te leggen in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) van de Rijksoverheid.

Onderwerpen als opdrachtgever, locatie, opdrachtnummer, asbestinventarisatierapport etc. worden vastgelegd in deze digitale database.

Op deze manier kunnen partijen snel en betrouwbaar de relevante informatie inzien en worden fouten en overtredingen voorkomen.

Voor asbestverwijdering bedrijven biedt LAVS de volgende mogelijkheden:

U kunt de informatie uit het LAVS gebruiken om de verwijderopdracht uit te voeren. U vult de gegevens in het LAVS aan met de bronnen die u heeft verwijderd en met hoeveel asbest u gestort heeft.

Doordat alle gegevens van een locatie in het LAVS staan, heeft u altijd snel inzicht en overzicht in de asbestsituatie, is het uitwisselen van informatie en rapporten met ketenpartners eenvoudiger en gebeuren meldingen naar bevoegde instanties, zoals de inspectie SZW, de gemeente en de certificerende instantie, automatisch waardoor u ook automatisch voldoet aan wet- en regelgeving.

Stel er is asbest in het gebouw ben je dan ook verplicht om het te laten verwijderen?

Nee, in bepaalde gevallen MOET je asbest laten verwijderen en in bepaalde gevallen MAG je asbest laten verwijderen.

De regels wanneer je asbest MOET laten verwijderen zijn:

 • wanneer men een asbestdak heeft: uiterlijk in 2024 moet dit dak verwijderd zijn (uitzondering particulieren met een asbestdak tot 35 m2 in totaal)
 • wanneer men gaat slopen of verbouwen in een gebouw waarin zich asbest bevindt of waarvan men een sterk vermoeden heeft dat er zich asbest in zou kunnen bevinden
 • in geval van verkoop van een woning of bedrijfspand waarin zich asbesthoudende materialen bevinden
 • zolang er niet een kans bestaat op het vrijkomen van vezels hoeft u asbest niet te laten verwijderen (wel indien het een asbestdak is). We praten dan over zogenaamd hechtgebonden asbest: dit zit stevig vast in het materiaal en zolang er niets mee gedaan wordt (slopen, verwerken, breken, schuren etc.) hoeft u het niet te verwijderen.
 • indien het niet-hechtgebonden of los asbest betreft is de kans groot dat er asbestvezels gaan vrijkomen.

 

Voor asbestverwijdering van daken gelden extra regels voor het werken op hoogte.
Voor asbestverwijdering van daken gelden extra regels voor het werken op hoogte.

Verwijdering asbest bij verkoop huis

Als u een huis koopt, hoeft de verkoper het eventueel aanwezige asbest niet te verwijderen. Weet de verkoper niet of er asbest in de woning zit? Dan kunt u een professioneel bedrijf een asbestinventarisatie laten uitvoeren. U betaalt als nieuwe huiseigenaar de kosten hiervan. Ook moet u de kosten van verwijdering van asbest betalen. Of u moet afspreken met de verkoper dat hij de kosten op zich neemt.

Is er asbest aanwezig in de woning en meldt de verkoper dit niet aan u? Dan kan er sprake zijn van een verborgen gebrek.

Hou er bij de koop van een huis rekening mee dat asbestdaken vanaf 2024 verboden zijn.

Alleen in bepaalde gevallen is geen asbestinventarisatie nodig

U mag als particulier zelf een beperkte hoeveelheid materiaal met asbest verwijderen zonder dat daar een asbestinventarisatie voor is vereist. Dit mag alleen als dit kan zonder dat u het materiaal beschadigt. U kunt bijvoorbeeld zelf een vensterbank weghalen als deze met schroeven vastzit. Of u mag de asbesthoudende golfplaten van uw schuurtje verwijderen en afvoeren. Er mogen echter geen asbestvezels vrij kunnen komen. U mag niet meer dan 35 vierkante meter asbesthoudend materiaal zelf verwijderen.

U moet altijd een sloopmelding doen bij uw gemeente als u asbest gaat verwijderen. Uw gemeente kan u verder vertellen welke voorzorgsmaatregelen u kunt nemen en waar u het materiaal kwijt kunt.

 • In oudere woningen (voor 1994) zitten vaak asbesthoudende materialen

 • Ook zijn veel rioleringsbuizen nog van asbest

 • Nog miljoenen m2 asbesthoudend golfplaat in Nederland

 • Wilt u asbest laten verwijderen? Dan moet er eerst een asbestinventarisatie uitgevoerd worden

 • Licht destructief onderzoek ten behoeve van bemonstering

 • Onderzoek van monsters door laboratorium

 • Onderzoek- en analyseresultaten samen vormen het asbestinventarisatierapport

 • Asbest verwijderen op basis van asbestinventarisatierapport

 • Alleen SC-530 gecertificeerde bedrijven mogen asbest verwijderen

 • Verpakken van asbest belangrijk onderdeel van proces